Pozvánka na OZ

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 7. apríla 2016 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí ...

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku obce za rok 2015.

4. Zloženie komisie pre oceňovanie novonadobudnutého majetku obce.  

5. Schválenie výšky nákladov na spotrebované teplo a teplú vodu na BD č. 170 a 171.

6. Rôzne.

7. Diskusia.

8. Návrh na uznesenie, záver.