Pozvánka na verejné zasadnutie OZ

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok - 19. MÁJA 2016 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

       1.  Otvorenie.

       2.  Kontrola plnenia uznesení.

       3.  Záverečný účet za rok 2015.

       4.  Správa o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2016.

       5.  Úprava rozpočtu obce k 31.3.2016.

       6.  Informácia o harmonograme prác  a výberovom konaní na rozšírenie MŠ.

       7.  Rôzne.

       8.  Voľba HK obce na nasledujúce volebné obdobie.

       9.  Diskusia.

     10. Návrh na uznesenie.