Valné zhromaždenie - Komposesorát Budjač 2015

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 13.03.2015 o 16:00 hod. v sále KD Mikušovce (prezentácia 15.30 – 16.00)

Program:      

1) Otvorenie VZ

2) Správa o činnosti  od ostatného VZ

3) Správa o hospodárení

4) Plán činnosti na rok 2015

5) Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

6) Návrh na vyplatenie podielov z hospodárenia

7) Rôzne

8) Diskusia

9) Návrh na uznesenie a záver

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, žiadame Vás o určenie Vášho zástupcu, ktorý sa preukáže pri prezentácii plnou mocou.