VALNÉ ZHROMAŽDENIE Urbáru Mikušovce

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Urbáru Mikušovce - Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2015 (piatok) o 16.00 hod.  v sále KD Mikušovce ...

15.30 – 16.00  Prezentácia

Program:      

1) Otvorenie VZ

2) Správa o činnosti  od ostatného VZ

3) Správa o hospodárení

4) Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

5) Návrh na vyplatenie podielov z hospodárenia

6) Plán činnosti na rok 2015

7) Rôzne

8) Diskusia

9) Návrh na uznesenie a záver

 

V prípade , že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, žiadame Vás o určenie Vášho zástupcu, ktorý sa preukáže pri prezentácii plnou mocou.