Verejné zasadnutie OZ

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok – 15. decembra 2015 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2016.
 4. Správa o hospodárení obce január – september 2015.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015.
 6. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.
 7. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014.
 8. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 9. Schválenie inventarizačných komisií k inventarizácií majetku obce k 31.12.2015.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Návrh na uznesenie, záver.