Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ Horovce

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Horovce ... 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
  • najmenej päť rokov  pedagogickej praxe,
  • vykonanie prvej atestácie alebo alebo jej náhrad v zmysle § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritéria a požiadavky:

  • znalosť súvisiacej legislatívy - právne normy upravujúce problematiku školstva  - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl, výchovno-vzdelávací proces a  pod.,
  • základná znalosť príslušných právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
  • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
  • schopnosť samostatnej práce s PC  a s internetom,
  • zdravotná spôsobilosť.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.