Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Mikušovce

Obec Mikušovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Základnej školy s Materskou školou Mikušovce ...

Predpokladaný nástup do funkcie je 1.7.2015.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení,
  • vykonanie prvej atestácie, alebo jej náhrad podľa príslušných ustanovení Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritéria a požiadavky:

  • znalosť príslušnej legislatívy,
  • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
  • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť.

 Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.