Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.03.2015

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú občanov na verejné zasadnutie poslancov OZ, ktoré sa uskutoční vo ŠTVRTOK - 26.3.2015 o 16. hod. v KD na I. poschodí ...

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Schválenie výpočtu nákladov na prevádzku kotolní (výšky poplatku za dodávku tepla a teplej vody na BD č. 170 a 171).

4. Rôzne:

    - upozornenie prokurátora,

    - informácia o žiadosti na prístavbu MŠ,

    - príprava PHSR.

5. Diskusia.

6. Záver.