Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2014 o 18. hod. v KD na I. poschodí

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2013.
  4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013.
  5. Úprava rozpočtu k 30.6.2014.
  6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2014.
  7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Návrh na uznesenie a záver.