Zverejnenie informácií k nadchádzajúcim voľbám do samosprávy miest a obcí v r. 2014

Obec Mikušovce v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu - 15. novembra 2014 v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje nasledovné informácie:

• obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 7.8.2014 uznesením č. 43/2014 schválilo 7 poslancov na nasledovné volebné obdobie 2014 – 2018,

• obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 7.8.2014 uznesením č. 44/2014 schválilo na nasledovné volebné obdobie 2014 – 2018 plný úväzok starostu obce Mikušovce.

Počet obyvateľov obce Mikušovce k 15.08.2014 je 1054.

Viktor Buček, starosta obce