Komisie

Komisie zriadilo obecné zastupiteľstvo ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia pre riešenie sťažností na starostu obce a poslancov OZ:
Miriam Matejíčková, Dušan Gašpárek, Peter Hrubčin.

Komisia pre prideľovanie nájomných bytov:
Peter Meliška, Ján Jágrik, Mgr. Ivan Matejíčka.

Komisia pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku:
Peter Hrubčin (predseda), Dušan Gašpárek.

Komisia pre kultúru a šport
Peter Meliška (predseda), Eva Holbová, Mgr. Ivan Matejíčka.

Komisia pre školstvo, sociálne veci a rodinu:
Ján Jágrik(predseda), Martin Behan.

Hlavný kontrolór obce
Matejíčková Miriam